Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27 %
  • Khác
    73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Hải Đoàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,140,000 18.35 % 30/06/2020
Sokol Holding Corp 3,150,000 13.96 % 28/10/2016
Tập đoàn Bảo Việt 1,987,031 8.81 % 28/10/2016
Võ Văn Mai Thành viên Hội đồng quản trị 1,663,947 7.38 % 30/06/2020
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 1,346,290 5.97 % 01/11/2016
Công ty TNHH Vietnam Invesments Partners 872,206 3.87 % 01/11/2016