Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (HIG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27 %
  • Khác
    73 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Hải Đoàn Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,154,750 20.15 % 17/09/2019
Sokol Holding Corp 3,150,000 15.28 % 28/10/2016
Tập đoàn Bảo Việt 1,987,031 9.64 % 28/10/2016
Võ Văn Mai Thành viên Hội đồng quản trị 1,563,947 7.58 % 28/10/2016
VI (VIETNAM INVESTMENTS) FUND I, L.P. 1,346,290 6.53 % 01/11/2016
Công ty TNHH Vietnam Invesments Partners 872,206 4.23 % 01/11/2016