Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (HHR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    49 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 703,800 51 % 20/10/2016
Nguyễn Quốc Vượng Đại diện công bố thông tin 109,274 7.92 % 20/10/2016
Nguyễn Thị Thu Hương 102,125 7.4 % 08/10/2018
Nguyễn Quang Long Phó Tổng Giám đốc 79,060 5.73 % 20/10/2016