Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.35 %
  • Khác
    99.65 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trương Thị Bửu 3,942,000 24 % 29/05/2017
Lưu Văn Vũ 3,942,000 24 % 29/05/2017
Lê Mạnh Linh Chủ tịch Hội đồng quản trị 817,000 4.97 % 20/09/2018
Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long 542,700 3.3 % 28/02/2014