Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (HFT: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    98.38 %
  • Khác
    1.62 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hanwha Investment and Securities Co.,Ltd. 60,505,000 98.38 % 29/08/2019