Công ty Cổ phần Chứng khoán HFT (HFT: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    90.05 %
  • Khác
    9.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hanwha Investment and Securities Co.,Ltd. 9,005,000 90.05 % 24/04/2019
Nguyễn Huy Dương Thành viên Hội đồng quản trị 987,900 9.88 % 10/04/2019