Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    53.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    27.38 %
  • Khác
    18.76 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 1,086,040 53.86 % 31/12/2013
AFC Vietnam Fund (AVF) 424,200 21.04 % 03/08/2018