Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    28.61 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    57.3 %
  • Khác
    14.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Dragon Capital Markets Ltd 91,650,556 30 % 29/07/2019
Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước HFIC 87,500,000 28.64 % 06/12/2019
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 18,060,644 5.91 % 22/05/2019
KIM Vietnam Growth Equity Fund 9,867,947 3.23 % 20/02/2019