Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    8.45 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.86 %
  • Khác
    90.69 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Ngọc Quân 8,000,000 24.24 % 25/07/2018
Nguyễn Thị Hải 5,000,000 15.15 % 05/02/2018
Lê Duy Phúc 4,300,000 13.03 % 05/02/2018
Phạm Văn Thuấn 4,300,000 13.03 % 31/12/2014
Tổng công ty Du lịch Hà Nội 1,540,000 4.67 % 31/12/2014
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 1,250,100 3.79 % 31/12/2014