Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    23.18 %
  • Khác
    76.82 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Viết Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 37,060,706 16.05 % 21/08/2019
KIM Vietnam Growth Equity Fund 10,921,118 4.73 % 02/10/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 9,139,402 3.96 % 23/05/2019
Chip Eng Seng Corporation Limited 8,691,756 3.76 % 14/05/2019
Vietnam Holding LTD 8,534,030 3.7 % 14/05/2019
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí 7,269,970 3.15 % 14/05/2019