Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HAR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.25 %
  • Khác
    99.75 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Gia Bảo Chủ tịch Hội đồng quản trị 12,165,684 12 % 31/12/2017
Thai Investment International 8,157,917 8.05 % 22/11/2018
Công ty TNHH tư vấn đầu tư KGB 7,281,466 7.18 % 12/09/2017
Nguyễn Nhân Bảo Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,886,046 5.81 % 31/12/2017
PYN FUND MANAGEMENT LTD 3,637,905 3.59 % 12/09/2017