Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (HAB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    37.7 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    62.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy Ban nhân dân Thành phố Hà Nội 751,800 37.7 % 11/09/2017
Đỗ Ngọc Khanh 632,950 31.74 % 11/09/2017