Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (GVT: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    29 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Giấy Việt Nam 3,365,479 29 % 17/06/2020
Nguyễn Văn Nam 991,099 8.54 % 17/06/2020
Nguyễn Hồng Đức 979,290 8.44 % 17/06/2020
Phạm Đức Hòa 966,744 8.33 % 17/06/2020
Dương Thị Minh 836,601 7.21 % 17/06/2020
Lê Thị Minh Loan Thành viên Hội đồng quản trị 774,898 6.68 % 17/06/2020
Đoàn Thế Rong 630,145 5.43 % 17/06/2020
Nguyễn Thanh Sơn 620,128 5.34 % 17/06/2020
Nguyễn Duy Hưng 567,016 4.89 % 17/06/2020
Nguyễn Nam Khánh 503,604 4.34 % 17/06/2020
Đặng Văn Sơn Phó Tổng Giám đốc 350,555 3.02 % 17/06/2020