Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì (GVT: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    29 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    71 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Giấy Việt Nam 2,130,050 29 % 31/12/2017
Nguyễn Văn Nam 627,278 8.54 % 28/11/2016
Nguyễn Hồng Đức 619,804 8.44 % 28/11/2016
Phạm Đức Hòa 611,863 8.33 % 19/07/2019
Dương Thị Minh 529,494 7.21 % 12/07/2019
Lê Thị Minh Loan Thành viên Hội đồng quản trị 490,442 6.68 % 19/07/2019
Nguyễn Thanh Sơn 392,486 5.34 % 28/11/2016
Nguyễn Duy Hưng 358,871 4.89 % 28/11/2016
Nguyễn Nam Khánh 318,737 4.34 % 28/11/2016
Đặng Văn Sơn Phó Tổng Giám đốc 221,870 3.02 % 19/07/2019