Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    25.19 %
  • Khác
    74.81 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong 3,903,949 48.01 % 02/02/2016
America LLC 1,337,680 16.45 % 31/12/2018
Công ty CP Đầu tư Tánh Linh 895,600 11.01 % 18/06/2018
Vietnam Infrastructure Investment Ltd 331,000 4.07 % 06/03/2013