Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh (GIL: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    7.91 %
  • Khác
    92.09 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Hùng Đại diện công bố thông tin 4,391,502 12.2 % 15/05/2020
Lê Thị Kim Oanh 1,821,098 5.06 % 07/07/2020
Nguyễn Hữu Phúc Thành viên Hội đồng quản trị 1,185,390 3.29 % 19/08/2019
PXP VietNam Emerging Equity Fund Limited 1,139,669 3.17 % 18/06/2019
Lion Capital Vietnam 1,085,068 3.01 % 18/06/2019