CÔNG TY CỔ PHẦN GAB (GAB: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Thúy 2,550,000 18.48 % 16/05/2019
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 1,240,000 8.99 % 16/05/2019
Trần Thế Anh Đại diện công bố thông tin 1,000,000 7.25 % 16/05/2019
Nguyễn Công Nam Phó Tổng Giám đốc 690,000 5 % 16/05/2019
Lâm Đức Toàn Tổng Giám đốc 690,000 5 % 16/05/2019