CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC (GAB: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.8 %
  • Khác
    99.2 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thị Thúy 1,275,000 9.24 % 13/01/2020
Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 1,240,000 8.99 % 16/05/2019
Trịnh Văn Quyết 1,100,000 7.97 % 04/03/2020
Trần Thế Anh Đại diện công bố thông tin 1,000,000 7.25 % 16/05/2019