Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    22.1 %
  • Khác
    77.9 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần FPT 24,050,279 20 % 07/05/2019
SBI Financial Services Co.,Ltd 24,050,279 20 % 07/05/2019
Nguyễn Điệp Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 9,345,302 7.77 % 07/05/2019
Phạm Thanh Hào 5,940,000 4.94 % 30/07/2019
Nguyễn Thị Thúy 3,784,361 3.15 % 30/07/2019