Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FTS: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    19.4 %
  • Khác
    80.6 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần FPT 26,455,307 20 % 20/05/2020
SBI Financial Services Co.,Ltd 26,455,307 20 % 20/05/2020
Nguyễn Điệp Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 10,279,832 7.77 % 20/05/2020
Phạm Thanh Hào 6,534,000 4.94 % 20/05/2020
Nguyễn Thị Thúy 4,162,797 3.15 % 20/05/2020