Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.52 %
  • Khác
    51.48 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần FPT 18,800,000 27.37 % 30/06/2018
VOF Investment Limited 5,015,000 7.3 % 24/05/2018
Wareham Group Limited 2,550,000 3.71 % 29/06/2018
Amersham Industries Ltd 2,265,480 3.3 % 20/12/2018
Hanoi Investments Holdings Limited 2,177,510 3.17 % 20/12/2018