Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    35.94 %
  • Khác
    64.06 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần FPT 21,620,000 27.37 % 31/07/2019
VOF Investment Limited 5,840,293 7.39 % 31/07/2019
Wareham Group Limited 2,932,500 3.71 % 31/07/2019
Amersham Industries Ltd 2,651,072 3.36 % 31/07/2019