Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    48.53 %
  • Khác
    51.47 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần FPT 18,800,000 27.37 % 30/06/2018
VOF Investment Limited 5,078,516 7.39 % 24/06/2019
Hanoi Investments Holdings Limited 2,700,996 3.93 % 18/06/2019
Wareham Group Limited 2,550,000 3.71 % 29/06/2018
Amersham Industries Ltd 2,305,280 3.36 % 18/06/2019