Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.07 %
  • Khác
    99.93 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức 16,611,715 43 % 01/02/2019
CTCP QLQ Pavo Capital 3,437,623 8.9 % 01/11/2019
Công ty TNHH Doanh Bảo An 3,337,623 8.64 % 25/12/2018
Công ty CPĐT Hưng Phúc 1,998,215 5.17 % 31/12/2013
Công ty cổ phần Chứng khoán EuroCapital 1,512,557 3.92 % 19/02/2014