Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    49.63 %
  • Khác
    50.37 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Raito Kogyo Co., Ltd 21,929,800 19.26 % 18/06/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 18,091,885 15.89 % 14/02/2019
Phạm Việt Khoa Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,876,468 5.16 % 12/10/2018
Geoharbour Holding Co., Ltd 5,052,179 4.44 % 12/10/2018