Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    50.61 %
  • Khác
    49.39 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Raito Kogyo Co., Ltd 23,026,290 19.26 % 29/08/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 20,419,379 17.08 % 13/04/2020
Phạm Việt Khoa Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,170,291 5.16 % 29/08/2019
Geoharbour Holding Co., Ltd 5,304,788 4.44 % 29/08/2019