Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    5.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    94.5 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Vũ Hồng Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,000,000 10 % 04/06/2018
Nguyễn Thanh Tùng 5,700,000 9.5 % 04/06/2018
Phạm Xuân Thành 5,700,000 9.5 % 04/06/2018
Nguyễn Ngọc Khánh 5,700,000 9.5 % 04/06/2018
Bùi Việt Anh Thành viên Hội đồng quản trị 5,617,000 9.36 % 04/06/2018
Trần Đình Lợi 5,500,000 9.17 % 04/06/2018
Nguyễn Thị Thùy Dương 5,400,000 9 % 04/06/2018
Phạm Ninh Hải 4,500,000 7.5 % 04/06/2018
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương 3,300,000 5.5 % 04/06/2018