Công ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Cơ điện (EMG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty cơ điện xây dựng CTCP 1,489,230 49.64 % 17/10/2016
Nguyễn Ngọc Bình Thành viên Hội đồng quản trị 161,423 5.38 % 17/10/2016
Đào Văn Hiếu 154,809 5.16 % 17/10/2016
Lê Văn Bảy Thành viên Hội đồng quản trị 103,097 3.44 % 17/10/2016
Nguyễn Văn Thành Thành viên Hội đồng quản trị 90,290 3.01 % 17/10/2016