Công ty Cổ phần Cơ Điện Thủ Đức (EMC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.03 %
  • Khác
    99.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Hoàng Minh Bách Thành viên Hội đồng quản trị 2,376,689 15.54 % 30/06/2018
Võ Tiến Dũng 2,040,546 13.34 % 16/08/2019
Trần Ngọc Duật 1,500,000 9.81 % 16/03/2018
Nguyễn Thị Bích Lan 964,960 6.31 % 15/03/2018
Đặng Quốc Việt Thành viên Hội đồng quản trị 523,164 3.42 % 30/06/2018