Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    20.12 %
  • Khác
    79.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần chứng khoán SSI 8,830,493 17.44 % 23/03/2018
Phan Chiến Thắng Chủ tịch Hội đồng quản trị 4,227,308 8.35 % 20/09/2017
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 4,073,822 8.05 % 30/06/2018
PYN FUND MANAGEMENT LTD 3,314,827 6.55 % 25/01/2018
Công ty TNHH Đầu tư DT&T 3,105,515 6.14 % 20/09/2017
Trần Hùng Giang Thành viên Hội đồng quản trị 2,988,438 5.9 % 20/09/2017
Nguyễn Mạnh Hải Thành viên Hội đồng quản trị 2,967,517 5.86 % 20/09/2017
Vietnam Equity Holding 2,515,002 4.97 % 16/07/2018
Ngô Ngọc Hà Phó Tổng Giám đốc 2,432,130 4.8 % 20/09/2017
Quỹ tầm nhìn SSI 2,312,637 4.57 % 20/09/2017