Quỹ ETF VFMVN30 (E1VFVN30: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Công cụ đầu tư cổ phần

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    %
  • Khác
    %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật