Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    38.2 %
  • Khác
    61.8 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Tratimex P&L 6,270,000 24.13 % 07/07/2017
Hoàng Văn Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị 6,270,000 24.13 % 07/07/2017
America LLC 2,863,277 11.02 % 16/01/2019
PYN FUND MANAGEMENT LTD 2,318,935 8.92 % 26/09/2017
Samarang Unicts - Samarang Asian Properity 2,140,050 8.24 % 14/11/2017
AFC Vietnam Fund (AVF) 1,562,100 6.01 % 15/11/2018
Quỹ Lion Global Vietnam 1,217,700 4.69 % 07/07/2017