Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    38.3 %
  • Khác
    61.7 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lương Trí Thìn Chủ tịch Hội đồng quản trị 63,187,173 12.15 % 09/01/2020
Công ty Cổ phần Đầu tư NAV 23,372,121 4.49 % 26/09/2019
Amersham Industries Ltd 22,395,404 4.31 % 08/11/2019
Vietnam Enterprise Investments Limited 22,171,692 4.26 % 08/11/2019
Grinling International Limited 21,517,378 4.14 % 08/11/2019
KIM Vietnam Growth Equity Fund 18,337,605 3.53 % 15/11/2019
CTCP Đầu tư BBC 18,015,235 3.46 % 13/08/2019
Kim Investment Funds - Kim Vietnam Growth Fund 17,299,665 3.33 % 07/02/2020