Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (DVW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai 844,200 36 % 24/07/2018
Đặng Công Thanh 196,000 8.36 % 24/07/2018
Đặng Nguyễn Thanh Liêm 140,147 5.98 % 24/07/2018
Trần Chiến Thắng Phó Tổng Giám đốc 139,664 5.96 % 24/07/2018
Đặng Nguyễn Thanh An Thành viên Hội đồng quản trị 100,450 4.28 % 24/07/2018