Công ty Cổ phần Diêm Thống Nhất (DTN: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại Thuốc lá Tràng An 464,674 21.12 % 14/01/2020
Nguyễn Hưng Đại diện công bố thông tin 440,781 20.04 % 26/06/2019
Bùi Mạnh Nhất 399,442 18.16 % 07/10/2019
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 226,203 10.28 % 22/07/2019
Nguyễn Thị Thu Thảo Thành viên Ban Kiểm soát 120,444 5.48 % 29/07/2019
Ngô Thị Hằng Thành viên Hội đồng quản trị 117,943 5.36 % 19/07/2019