Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (DTI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.69 %
  • Khác
    99.31 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trọng Quân Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,764,600 15.32 % 28/06/2019
Vũ Thị Kim Oanh Đại diện công bố thông tin 1,038,000 9.01 % 28/06/2019
Nguyễn Đức Trung Phó Tổng Giám đốc 570,900 4.96 % 28/06/2019