Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (DTI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Trọng Quân Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,700,000 15.32 % 15/12/2017
Vũ Thị Kim Oanh Đại diện công bố thông tin 1,000,000 9.01 % 15/12/2017
Nguyễn Đức Trung Phó Tổng Giám đốc 550,000 4.96 % 15/12/2017