Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí (DPM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    59.58 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    12.31 %
  • Khác
    28.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 233,204,253 59.59 % 31/12/2012
Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF 17,631,200 4.5 % 31/12/2014
Deutsche Bank AG, London Branch 17,507,010 4.47 % 14/01/2016
Deutsche Bank Aktiengesellschaf và Deutsche Asset Management (Asia) Limited 17,222,370 4.4 % 16/09/2011
Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An 15,395,980 3.93 % 12/03/2020
Edgbaston Asian Equity Trust 15,366,910 3.93 % 03/06/2019