Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai (DND: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    52.29 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.45 %
  • Khác
    47.26 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Phát triển khu Công Nghiệp 4,619,340 52.29 % 10/08/2016
CTCP Xây dựng Số 2 Đồng Nai 1,559,620 17.66 % 26/08/2019
Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Việt 1,000,000 11.32 % 10/08/2016
Nguyễn Hữu Thực 454,817 5.15 % 14/01/2019