Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội (DHN: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà 2,516,360 40 % 31/01/2018
Dương Thúy Hằng 620,621 9.86 % 31/01/2018
Nguyễn Thị Nhung Thành viên Hội đồng quản trị 314,545 5 % 31/01/2018