Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    43.31 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    54.39 %
  • Khác
    2.3 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Taisho pharmaceutical Co.LTD 66,697,052 51.01 % 17/05/2019
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 56,626,237 43.31 % 31/12/2018