Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    13.21 %
  • Khác
    86.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP 3,758,343 24.86 % 31/12/2012
Công ty cổ phần CIC39 1,991,550 13.17 % 04/03/2019
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 720,980 4.77 % 13/07/2011