Công ty Cổ phần Hoá An (DHA: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    24.86 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    9.55 %
  • Khác
    65.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP 3,758,343 25.52 % 31/12/2012
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 1,991,550 13.52 % 04/03/2019
Citigroup Global Market LTD & Citigroup Global Market Financial Products LTD. 791,902 5.38 % 19/07/2010
Quỹ đầu tư PXP Vietnam Fund Ltd 750,000 5.09 % 19/07/2010
FTIF – Templeton Frontier Markets Fund 720,980 4.9 % 13/07/2011
Đinh Lê Chiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 595,206 4.04 % 30/06/2015