Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (DCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    12.5 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.43 %
  • Khác
    87.07 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Công Lý Chủ tịch Hội đồng quản trị 5,720,000 21.01 % 26/03/2015
Nguyễn Đoàn Mạnh Phó Tổng Giám đốc 3,646,760 13.4 % 05/07/2016
Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam 3,402,366 12.5 % 26/03/2015
Nguyễn Thị Mai Thảo Thành viên Hội đồng quản trị 2,800,000 10.28 % 31/12/2017
Nguyễn Thị Thành 1,768,698 6.5 % 26/03/2015