Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DC1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    10.03 %
  • Khác
    89.97 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 1,627,710 51.67 % 27/06/2019
Trần Duy Anh Thành viên Hội đồng quản trị 547,702 17.39 % 02/07/2019
America LLC 316,890 10.06 % 27/06/2019