Công ty Cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng (DAS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí 2,090,840 49.78 % 30/06/2015
Thân Hà Nhất Thống 255,150 6.08 % 30/06/2015
Nguyễn Đình Phúc Thành viên Hội đồng quản trị 166,708 3.97 % 30/06/2017