Công ty Cổ phần Xe lửa Dĩ An (DAR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    86.85 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    13.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 5,645,400 86.85 % 20/12/2016
Nguyễn Chiến Thắng 634,900 9.77 % 11/08/2020