Công ty Cổ phần Đông Á (DAP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    1.85 %
  • Khác
    98.15 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Khánh Việt 487,200 29 % 30/06/2015
Công Ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh 369,600 22 % 22/03/2017
Lê Tiến Anh 287,000 17.08 % 20/12/2017