Công ty Cổ phần Địa ốc 11 (D11: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    20 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.05 %
  • Khác
    79.95 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Lê Thành Nhơn Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,550,030 23.66 % 11/03/2020
Tổng công ty địa ốc Sài Gòn 1,310,400 20 % 16/12/2014
Nguyễn Khắc Giang Phó Tổng Giám đốc 576,839 8.8 % 25/09/2019
Trần Quốc Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 322,200 4.92 % 30/06/2018
Đỗ Vương Tú 305,356 4.66 % 17/01/2017