CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM (CVN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.02 %
  • Khác
    99.98 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nguyễn Nhật Minh 1,497,500 18.15 % 17/12/2018
Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen 1,346,300 16.32 % 28/02/2020
Nguyễn Thị Kim Nhung 1,000,000 12.12 % 12/03/2019
Ngô Văn Bình 1,000,000 12.12 % 14/09/2018
Công ty Cổ phần Đầu tư SME 300,000 3.64 % 31/12/2012