Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng (CVH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    55 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    45 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng 704,000 55 % 05/04/2017
Công ty TNHH Quang Quyền 128,000 10 % 05/04/2017
Công ty TNHH Phúc Anh 107,800 8.42 % 05/04/2017