Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (CTC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.08 %
  • Khác
    99.92 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Phạm Đức Hùng 1,166,038 13.25 % 30/06/2016
ANDBANC INVESTMENTS SIF-VIETNAM VALUE AND INCOME PORTFOLIO 1,060,200 12.05 % 07/07/2016
Tống Văn Thiều Thành viên Hội đồng quản trị 993,166 11.29 % 27/09/2017
Đinh Vạn Dũng 964,674 10.96 % 31/12/2015
Vũ Thị Mai 901,346 10.24 % 17/10/2017
Trần Thiện 842,942 9.58 % 31/12/2017
Lê Ngọc Cơ 766,292 8.71 % 31/12/2012
Nguyễn Thị Triều Ninh Trưởng Ban Kiểm soát 613,700 6.97 % 21/06/2019
Mai Văn Huấn Thành viên Ban Kiểm soát 346,524 3.94 % 30/06/2017
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Gia lai 314,200 3.57 % 31/12/2014