Công ty Cổ phần Công trình 6 (CT6: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    15.89 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    84.11 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 970,433 15.89 % 06/05/2016
Lại Văn Quán Chủ tịch Hội đồng quản trị 698,114 11.43 % 31/12/2015
Lương Bá Minh Phó Tổng Giám đốc 498,811 8.17 % 04/03/2016
Phạm Xuân Huy Thành viên Hội đồng quản trị 489,000 8.01 % 04/03/2016
Phan Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị 230,621 3.78 % 01/12/2016