Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.21 %
  • Khác
    99.79 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng 6,172,996 51 % 28/01/2019
Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần 2,936,024 24.26 % 15/12/2014
Nguyễn Thị Việt Ánh Thành viên Hội đồng quản trị 431,613 3.57 % 25/01/2017
Nguyễn Văn Hậu 374,465 3.09 % 30/06/2015