Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.86 %
  • Khác
    94.14 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Thanh Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,440,000 19.79 % 30/06/2015
Lê Ngọc Tú Thành viên Hội đồng quản trị 1,280,000 17.59 % 30/06/2015
Võ Mạnh Hùng 700,000 9.62 % 12/07/2010
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín 700,000 9.62 % 12/07/2010
AFC Vietnam Fund (AVF) 330,820 4.55 % 20/03/2019