Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty cổ phần Xuất khẩu và Khai thác khoáng sản Việt Nam 1,897,500 11.86 % 31/12/2014
Công ty cổ phần Cavico Xây dựng Cầu hầm 883,799 5.52 % 14/10/2011
Công ty cổ phần chứng khoán MB 810,000 5.06 % 02/08/2011
Công ty Cổ phần Siêu Thị Thuốc Việt 502,099 3.14 % 01/10/2012