Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    51 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    5.12 %
  • Khác
    43.88 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV 6,630,400 51 % 25/03/2016
Lê Huy Hùng Thành viên Hội đồng quản trị 2,156,700 16.59 % 31/12/2017
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam 1,420,000 10.92 % 25/03/2016
Nguyễn Thanh Phong Thành viên Hội đồng quản trị 520,000 4 % 05/04/2019