Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI (CLH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.15 %
  • Khác
    99.85 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV_CTCP 5,138,300 51.38 % 29/02/2016
Công ty TNHH quản lý đầu tư AP ALPHA 567,900 5.68 % 29/07/2019
Hoàng Thị Thuý Thành viên Ban Kiểm soát 499,700 5 % 30/06/2018
Đồng Quang Lực 363,000 3.63 % 25/10/2019