Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    10.52 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0.89 %
  • Khác
    88.59 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Trần Duy Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị 552,726 59.53 % 30/06/2015
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 97,632 10.52 % 29/03/2017
Trần Hải Nguyên Long Phó Tổng Giám đốc 78,860 8.49 % 30/06/2015