Công ty Cổ phần Mía đường Cao Bằng (CBS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

  • Nhà nước
    0 %
  • Nhà đầu tư nước ngoài
    0 %
  • Khác
    100 %

Các cổ đông lớn

Họ và tên Chức vụ Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nông Văn Lạc Chủ tịch Hội đồng quản trị 1,641,319 46.52 % 03/06/2020
Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Song Phương 196,000 5.56 % 08/12/2017
Nông Văn Thuyết Thành viên Hội đồng quản trị 165,816 4.7 % 08/12/2017